LleiDeLaDependencia


Menú de serveis

Ves al menú principalDrets que reconeix

La Llei 39/20006 recull el conjunt de prestacions econòmiques i serveis públics que configuren la següent cartera de prestacions adreçada a les persones amb dependència.

Les prestacions en forma de serveis tindran caràcter prioritari i es facilitaran a través de l'oferta pública de la xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes respectives mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats.

La cartera de prestacions inclou:

1. El catàleg de serveis:

    A. Serveis de prevenció dependència i promoció d'autonomia.

    B. Servei de teleassistència.

    C. Servei d'Ajuda a Domicili

    D. Servei de Centre de Dia i de Centre de Nit:

        - per a gent gran

        - per a persones amb discapacitat

        - Centre d'Atenció Especialitzada (centres de dia, ocupacionals, hospitals de dia)

        - Centre de Nit (a Catalunya no existeix aquesta modalitat de recurs)

    E. Servei d'Atenció Residencial

2. El catàleg de prestacions econòmiques:

    A. Prestació per cuidadors familiars no professionals.

    B. Prestació per assistent personal.

    C. Prestació vinculada a servei privat:

        - residència privada

        - SAD privat

        - Centre de Dia plaça privada

La ordenació pel desplegament de la Llei de Dependència a Catalunya ha suposat la necessitat d'establir una sèrie d'incompatibilitats i compatibilitats entre els diferents serveis i prestacions.


Inici de la pàgina