LleiDeLaDependencia


Menú de serveis

Ves al menú principalRequisits per accedir als drets que estableix

Seran titulars dels drets establerts a la Llei de Dependència els espanyols que compleixin els dos requisits següents:

• Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts a la llei.

• Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui exerceixi la seva la guarda i custòdia.

Es defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en el que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una o altres persones o ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental , d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

La Llei determina tres graus de dependència diferenciats en funció de l'autonomia de les persones i la intensitat de cura que requereixen.

Grau III: Gran dependència: persona que necessita ajuda per a realitzar pràcticament TOTES les activitats bàsiques de la vida diària, varies vegades al dia i que, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'un altre persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

Grau II: Dependència severa: persona que necessita ajuda per a realitzar varies de les activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

Grau I: Dependència Moderada: persona que necessita ajuda per a realitzar vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, al menys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.


Inici de la pàgina