»  Pagina principal
»  Que es el CMBS
»  Que es proposa
»  Composicio
»  Qui pot formar part del CMBS
»  Organitzacions, membres del plenari
»  Representants de les organitzacions membres del Plenari
»  Com s'organitza
»  Grups de treball
»  Accio Comunitària
»  Drogodependencia
»  Envelliment
»  Families
»  Igualtat d'oportunitats en la Infància
»  Salut
»  Sensellarisme
»  Premis
»  Documentació
»  Actes del plenari
»  Actes de la Comissió Permanent
»  Informes i memòries
»  Avaluacions/impacte
»  Altres
Consell Municipal de Benestar Social >  Documentació
INFORMES PARTICIPATIUS
Normes del Consell Municipal de Benestar Social

Normes reguladores de participació

- Normes Reguladores de la Participació Ciutadana

Programes, documents, i altres

- Manifest del grup Drogodependència sobre els fets ocorregus al Raval l’estiu de 2017

- Acta sessió conjunta CMBS i ACBI sobre l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

- Informe de l’Acció de Govern. Seguiment de propostes 2015 – 2016. 2 de novembre de 2017

- Diagnosi 2015 de la situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d'intervenció (Document de diagnosi)

- Diagnosi 2015 de la situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d'intervenció (Nota de premsa)

- Mesura de govern: accions urgents de lluita contra la pobresa per una Barcelona més justa i equitativa

- PAM 2012-2015 (Dossier premsa 5-oct)

- Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016

- Plenari Grups de Treball del CMBS - Pla per a la Inclusió Social 2005-2010 / Sessió 30-nov-2010

- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

- Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Díptic

- Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència

- Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència (resum)

- Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Acords que multipliquen capacitats: Aprenentatges des de l'experiència. Seminari abril-07

- Bases para un debate sobre la participación infantil en el ámbito local

- Conclusiones de la VI Conferencia AERYC, "Cohesión social y gobernanza democrática: Por unas ciudades y regiones más inclusivas"


© Ajuntament de Barcelona firma