Biblioteca General
Objectius

<<Torna

  • Afavorir la descoberta i visibilitat dels documents de l'Ajuntament de Barcelona i de les seves metadades a les xarxes digitals des de múltiples repositoris.
  • Garantir l'emmagatzematge, la gestió i l'accessibilitat, present i futura, a aquests documents, de forma fàcil, gratuïta, lliure, completa, permanent, reutilitzable i contínuament actualitzada.
  • Potenciar l'accés obert facilitant l'auto-publicació de la producció documental per part dels destinataris de la Circular.
  • Fomentar l'intercanvi, la innovació i la reutilització dels documents de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Posar en valor les col·leccions patrimonials digitalitzades de l'Ajuntament de Barcelona donant-les a conèixer al món, en general, i al ciutadà de Barcelona de forma particular.
  • Dotar a tots els documents digitals que formen part del repositori obert d'una URI (Uniform Resource Identifier), identificador uniforme de recursos electrònics que identificarà inequívocament, d'una forma estable, persistent i flexible el document municipal a les xarxes digitals.