Biblioteca General
Antecedents

<<Torna

La introducció de les TIC a l'Ajuntament de Barcelona a partir de la dècada dels anys 90, com a estratègia de millora de servei públic, va comportar la publicació dels documents municipals en format digital, primer de forma més tímida i, a partir dels anys 2000, de forma generalitzada.

La Biblioteca General de l'Ajuntament, com encarregada de la difusió i preservació de la documentació digital de difusió pública, va anar recollint aquesta documentació de forma sistemàtica a mesura que s'anava publicant. Inicialment, aquests documents s'organitzaven per col·leccions, es desaven en un Dipòsit digital, anomenat DIGIBAB, i s'enllaçaven i catalogaven amb MARC21 en el Catàleg de les Biblioteques de Barcelona (CBAB) i en el Catàleg de les Universitats catalanes (CCUC). El DIGIBAB era molt limitat i, amb el decurs dels anys, ha anat quedant tecnològicament i, funcionalment, obsolet.

L'any 2014, amb l'objectiu d'afavorir el coneixement que els ciutadans tenen de les activitats municipals que estan recollides en els documents públics de l'Ajuntament, promoure l'intercanvi d'idees en el marc de les millors pràctiques per l'accés al coneixement i, també, per contribuir a l'acompliment dels requeriments legals marcats per la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, ambdós de transparència i bon govern, així com la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i la Llei 18/2015, de 9 de juliol, sobre reutilització de la informació del sector públic, l'Ajuntament de Barcelona decideix fer el canvi cap a un nou repositori institucional, emmarcat en el moviment global d'Accés Obert que doni garanties d'accés lliure, d'interoperabilitat i de descobriment de la documentació municipal a les xarxes digitals permetent la reutilització dels continguts per part de tercers actors. En aquell moment, el dipòsit DIGIBAB tenia uns 10.000 documents digitals accessibles a través dels catàlegs CBAB i CCUC, que ha calgut migrar cap el nou repositori. Aquesta col·lecció però no disposa, en general, de llicències CC associades.

El 23 de març de 2015, l'Alcalde aprova per Decret d'alcaldia, la Circular que estableix la creació i posada en marxa del nou repositori institucional BCNROC, i regula una política d'accés obert per la documentació de difusió pública elaborada pels departaments municipals. S'adopten les llicències Creative Commons més obertes possibles en funció dels continguts dels documents, amb l'objectiu de garantir, a la ciutadania, l'accés lliure i gratuït, amb les mínimes restriccions legals i econòmiques possibles i promoure la reutilització de continguts.

El BCNROC i les directrius per l'accés obert a les publicacions municipals entren en funcionament a partir de l'1 d'octubre del 2015. L'òrgan encarregat de la gestió d'aquest repositori institucional i l'impuls de la política és el Servei de Documentació i Accés al Coneixement (antiga Biblioteca General).
Els departaments responsables de l'elaboració dels documents de difusió pública, els han d'auto-publicar a BCNROC per estar immediatament accessibles des del mateix repositori i, també, des dels diferents canals municipals a internet, especialment, via el web Govern Obert.