Biblioteca General
Notícies

Modificació de l'Ordenança per a la convivència

Modificació de l'Ordenança per a la convivència

La Comissió de Presidència i Règim Interior, en sessió de 21 de març de 2012, va aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic per a prohibir la prostitució al carrer. L'anunci, publicat al BOPB el 13 d'abril, estableix un termini d'informació pública de trenta dies que finalitzarà el proper 19 de maig inclòs.

Fons municipal des del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Fons municipal des del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

La visualització de la documentació del govern municipal a la xarxa digital és un element important per donar a conèixer l'activitat de l'Ajuntament de Barcelona al món. La descoberta d'aquesta documentació és a partir d'avui més fàcil, gràcies a la cooperació amb el Consorci de Biblioteques universitàries de Catalunya (CBUC) que ha permès posar a disposició de la societat, i especialment de la comunitat científica, més de 40.000 recursos d'informació del govern municipal que recull el catàleg corporatiu CBAB.

Els fons que es dóna a conèixer no reflecteix, només, l'activitat administrativa actual sinó que acull obres històriques que descobreixen com es regulaven diferents temes a la ciutat de Barcelona en els anys passats i donen peu a estudi i investigació.

Aquesta cooperació ha posat en valor la documentació municipal ja que el 57% no estava disponible a cap dels centres que formen part d'aquest Consorci i, a més, permet a l'Ajuntament de Barcelona gaudir de serveis bibliotecaris de valor afegit reduint recursos i aprofitant sinèrgies.

Memòries de l'Ajuntament

Memòries de l'Ajuntament

Dins la secció Documentació municipal de la nostra web, s'ha creat un apartat amb les memòries de l'Ajuntament i de les entitats en les quals aquest hi participa. L'accés als documents es pot fer per organismes i per temes.

Documentació estadística

Documentació estadística

S'ha ampliat la classificació temàtica de l'apartat d'Estadística dins de Documentació municipal. S'han afegit els següents temes: Cultura i oci, Salut pública i sanitat i Urbanisme i habitatge.

Altres notícies