ServeisSocials
Serveis Socials per a la Dona

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Servei de proximitat i multi disciplinar adreçat a les dones des dels Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD)i que ofereix:

Informació i Atenció

Informació sobre la xarxa de recursos de la ciutat que poden ser d'interès per les dones: sanitaris, socials, laborals, formació, beques d'estudi, participació, dinamització, associacionisme de dones, entre d'altres.

Informació sobre recursos específics en situacions de discriminació i/o violència masclista.

Atenció a les diferents demandes de les dones: escolta, contenció i orientació.

Atenció a les demandes d'informació i coordinació dels professionals, així com el teixit associatiu.

Treball grupal

Creació i conducció de grups de dones amb l'objectiu de millorar la situació personal, reflexionant sobre actituds, habilitats o rols, i guanyar autonomia.

Organització de tallers de temàtiques d'interès per a les dones: autoestima, eines personals, autodefensa, sexualitat, etc.

Dinamització, sensibilització i treball amb la comunitat

Elaboració i coordinació d'activitats informatives, de sensibilització i de prevenció adreçades a les dones i a població en general: xerrades, seminaris, ...

Col·laboració i coordinació amb la xarxa associativa i de dones del territori.

Sensibilització i prevenció amb el teixit associatiu per les situacions de violència masclista.

Participació en plans comunitaris i de barri per promoure la inclusió de les dones en les seves activitats.

Servei d'assessorament jurídic

Informació sobre drets de les dones en els següents àmbits: processos de separació i divorci, laboral , estrangeria, o violència masclista.

Assessorament sobre tràmits legals, procediments penals o administratius, informació per a sol·licitar el servei de justícia gratuïta i torn d'ofici especialitzat.

Atenció jurídica personalitzada.

Orientació personalitzada en les actuacions judicials.

Xerrades sobre qüestions relacionades amb els drets de les dones.

Servei d'acompanyament psicològic Atenció psicològica a les dones en situacions d'especial vulnerabilitat (com ara: processos de separacions, dols, assetjament moral o sexual, relacions abusives, etc.).

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Servei municipal d'àmbit de ciutat que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents) i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència.

Ofereix atenció integral per tal de poder treballar els processos de recuperació de les persones ateses tinguin o no tinguin necessitat de recursos d'acollida.

És la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles.

Disposa d'un equip multidisciplinari integrat per professionals del treball social, l'educació social, la psicologia, el dret i la inserció laboral.

També ofereix assessorament i suport a professionals d'altres serveis que intervenen en situacions de violència masclista.

Servei d'Atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH)

Aquest és un servei municipal que forma part del Servei de suport a les famílies contra la violència masclista.

El SAH és un espai d'informació, assessorament i tractament dirigit a homes que volen canviar el model de masculinitat, allunyant-se de les pautes violentes. L'objectiu principal del servei és treballar amb els homes per eliminar o disminuir els maltractaments i per obtenir l'equitat de gènere a la parella. Es treballa per aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i igualitàries.

El SAH ofereix:

Informació i assessorament sobre els maltractaments, ja siguin físics, psicològics o d'altres tipus.

Entrevistes individuals d'acollida per valorar la situació i oferir una ajuda personalitzada.

Tractament psicològic grupal i/o individual.

Espais d'informació, formació i debat per a homes interessats en les noves masculinitats.

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l'Agència ABITS

El Servei d'Atenció Socioeducativa de l'Agència ABITS és un servei específic que l'Ajuntament de Barcelona pposa disposició de les dones que exerceixen la prostitució, especialment per aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública.

És un servei multidisciplinari integrat per diferents professionals: educadores, treballadores socials, psicòlogues, juristes i agents de salut.

Des de la perspectiva de garantir l’accés a drets de les dones, el servei ofereix:

  • Informació i assessorament
  • Atenció des de la confidencialitat
  • Tractament personalitzat i integral
  • Derivació a recursos i serveis segons les necessitats, i acompanyament quan calgui
  • Assessorament i suport a professionals d'altres serveis que intervinguin en casos on es donin situacions de treball sexual.

Servei Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista

Servei de l'Ajuntament de Barcelona per atendre de manera urgent a dones que viuen situacions de violència masclista, i pels seus fills/es.
L'atenció es fa en el centre municipal destinat a prestar aquest servei i disposa d'un equip multidisciplinar integrat per professionals de l'educació social, psicologia i treball familiar, a més de la direcció del centre. Conjuntament amb els i les professionals de l'Equip d'Atenció a les Dones (EAD) proporcionen una atenció integral a la dona i els seus fills i filles mentre dura l'acolliment d'urgències i es fa l'exploració, valoració i orientació inicials. Amb les dones i amb els infants acollits s'intervé tant a nivell individualitzat com grupal.

L'acolliment d'urgència té una duració no superior als 15 dies.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari