ServeisSocials
Funcions de l'IMSS

 • Aportar al sector competent en matèria d'acció social els elements bàsics des de l'actuació territorial en l'elaboració i el seguiment del Programa d'Actuació Municipal en l'àmbit dels serveis socials i els programes sectorials, transversal i territorials d'actuació relacionats.
 • Participar en l'avaluació del Pla d'Acció Social de Barcelona.
 • Programar, executar i avaluar el Pla d'Acció Social de cada territori.
 • Generar les condicions operatives i organitzatives adequades per desenvolupar l'acció programàtica en el territori, tot garantint que la prestació de serveis es realitzi en base a les directrius de la gerència del sector.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar el sistema de serveis de l'Institut (planificació i avaluació, catàleg de serveis i prestacions i sistema operatiu) dins del marc general del sistema del sector i en concordança amb el conjunt d'eines programàtiques i avaluadores que estableixi l'Ajuntament de Barcelona i amb el desplegament normatiu relacionat amb els serveis socials.
 • Gestionar els Centres de Serveis Socials mitjançant les diferents formes de gestió establertes per la normativa vigent. La realització d'aquesta funció comporta la prestació dels serveis propis dels esmentats Centres i, concretament:
  • Control i gestió del personal adscrit.
  • Fixació dels criteris bàsics i condicions de selecció del personal adscrit.
  • Seguiment dels plans de desenvolupament professional del personal adscrit.
  • Supervisió tècnica dels programes de treball i de les actuacions desenvolupades en els Centres.
  • Aprovació de les normes de funcionament intern dels centres d'acord amb la normativa bàsica del sector i les lleis en matèria de serveis socials.
  • Fixació dels criteris modulars dels Centres (espais, plantilla, nombre, classe i eficiència de les prestacions, índex de costos..) segons les directrius i les normatives actualitzades de serveis socials a Catalunya.
  • Adquisició de materials, estris i consumibles.
 • Gestió del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
 • Gestió del Servei d'Àpats a Domicili i del Servei d'Àpats en Companyia.
 • Gestió del serveis de Bugaderia, Arranjament de la Llar i Neteges de Xoc.
 • Atorgament de subvencions i prestacions econòmiques d'ajuda a famílies.
 • Gestió Servei Allotjaments Urgència.
 • Gestió Projectes Grupals i Comunitaris.
 • Impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i externa, altres serveis socials que l'Ajuntament pugui assignar a l'Institut.
 • Elaborar la programació operativa de l'Institut en coordinació amb els sectors i districtes de la ciutat.
 • Cooperar amb els altres serveis locals (iniciativa social, iniciativa mercantil, altres administracions) per tal de millorar el benestar de les persones i de la comunitat en el conjunt de la ciutat.
 • Impulsar el desenvolupament d'una gestió innovadora, relacional i de treball en xarxa en el procés de producció dels serveis socials assignats a l'Institut.
 • Aprofundir en els processos de desburocratització de la tasca dels professionals dels serveis socials, tot millorant els diversos sistemes operatius de l'Institut, en especial els d'informació i gestió.
 • Impulsar i articular processos de participació ciutadana de tots els estrats de l'acció social de l'Institut, mitjançant la creació d'òrgans de participació i consulta en que estiguin presents els diversos sectors representatius de la comunitat social.
 • Impulsar i articular processos de participació operativa del personal de l'Institut en els diversos nivells organitzatius, amb l'objectiu d'ajudar a crear condicions idònies per a assolir la innovació i la millora permanents de la producció de serveis, i això dins del marc d'un sistema de valors organitzatius orientats al treball cooperatiu.
 • Vetllar per la correcta aplicació de la legislació general, la de l'àmbit dels serveis socials i la normativa municipal en la tasca de l'Institut.
 • Qualsevol altres relacionades amb les anteriors i amb les funcions que la Comissió de Govern li pogués assignar.