ServeisSocials
L'acció comunitària

Els projectes comunitaris en el marc dels Serveis Socials Bàsics

S'entén per treball comunitari en el marc dels serveis socials bàsics, aquelles accions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social. Aquestes accions van adreçades a grups o col·lectius de persones, que es poden realitzar de manera conjunta, o no, amb altres serveis i amb el propi col·lectiu implicat.

Podem distingir quatre tipus de projectes:

  • Projectes d'accions comunitàries informatives i/o de sensibilització

Són accions pro-actives respecte a l'aparició de situacions de risc o problemàtiques socials. Es concreten en xerrades, exposicions o elaboració de material divulgatiu, i tenen com a objectiu el canvi d'actituds i valors de la població. Poden ser impulsades pels Centres de Serveis Socials de forma independent o en col·laboració amb altres serveis.

  • Projectes d'accions comunitàries de suport a grups socials i col·lectius

Són accions que tenen com a objectiu empoderar a grups, provinents de grups de tractament social o identificats al territori en el treball en el carrer, per a que siguin impulsors d'accions que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de la comunitat en la que es troben. Son impulsats pels professionals dels Centres de Serveis Socials, qui són persones de referència per als membres d'aquests grups.

  • Projectes d'accions comunitàries de suport a iniciatives veïnals i col·lectives d'un territori

Són accions que tenen com a objectiu donar suport al desenvolupament d'accions i projectes impulsats per entitats, o per xarxes de treball conjunt del territori amb participació d'entitats, incorporant objectius d'inclusió en aquests projectes. Poden ser desenvolupats sense la participació del Centre de Serveis Socials, encara que aquest fet podria suposar la desaparició dels objectius d'inclusió plantejats.

  • Projectes d'accions comunitàries de cohesió i transformació social

Són accions que tenen com a objectiu contribuir a consolidar formes d'organització i participació transformadores d'un territori, on població organitzada i no organitzada, serveis públics, entitats prestadores de serveis i institucions, partint de la consciència i el sentiment de pertinença a un projecte compartit, impulsen accions conjuntes on cadascú assumeix un paper per millorar la realitat d'una o diverses dimensions del territori. El Centre de Serveis Socials organitza de forma central, a partir d'aquest projecte, la seva estratègia com a equip per abordar aquell tema o dimensió a treballar.