ServeisSocials
Fitxers relacionats

Òrgans de govern i direcció de l'IMSS

Els òrgans de govern i direcció de l'Institut són:

  • El/la president/a
  • El/la vicepresident/a.
  • El Consell Rector.
  • El/la gerent.

La imatge de la dreta (click per ampliar) mostra l'organigrama directiu les missions del qual són:

Gerència:

És el màxim òrgan de direcció ordinària de l' Institut. Les seves funcions estan establertes en l' article 12 dels Estatuts de l' IMSS i són també les que resultin de les delegacions que puguin fer la presidència i Consell Rector.

Direcció Executiva de Planificació, gestió de recursos i avaluació:

Desenvolupar els sistemes de planificació, gestió de recursos, (humans, econòmics, organitzatius, jurídics, materials i sistemes d' informació) i d' avaluació dels serveis que porta a terme l'IMSS, en el marc de les coordenades marcades per l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb la legislació vigent.

Direcció de Serveis Socials bàsics territorials:

Desenvolupar els sistemes de planificació, gestió i avaluació dels serveis que porta a terme l'IMSSB pel que fa al desenvolupament territorial dels serveis d' atenció a les persones vulnerables, en el marc de les coordenades marcades per l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb la legislació vigent.