ServeisSocials
Serveis Socials per a les Persones amb Discapacitat

Servei d’atenció al públic per a persones amb discapacitat

Atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos ajuts i serveis que afecten a les persones amb discapacitat.


- Tramitació per a la concessió de la targeta del Servei Públic de transport especial, anomenada targeta blanca.


- Gestions relacionades amb la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.


- Recollida de reclamacions, queixes i suggeriments, i si és necessària, tramitació.

Equip d'assessorament laboral (EAL)

Servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb discapacitat, en el mercat ordinari de treball, ofereix:


- Informació, valoració i orientació professional.
- Elaboració i aplicació d'itineraris individuals de suport i de seguiment de la formació i de la inserció laboral.
- Foment, recerca i oferta de recursos formatius i laborals.
- Informació i assessorament legal en temes laborals.
- Col · laboració amb entitats i institucions.

Transport especial

És un servei de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Entitat Metropolitana del transport.

És un servei complementari per quan no hi ha transport públic regular adaptat.

Servei municipal d’assistent personal

El servei d'assistent personal proporciona a les persones amb discapacitat, el suport necessari en la realització de les activitats de la vida diària, sent la persona amb discapacitat qui decideix les activitats, quan es fan i la manera de dur-les a terme.

Servei d’atenció precoç per a la petita infància

És un servei d'atenció precoç per a nens fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i les seves famílies. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari.

Donen suport a la integració escolar i social i es coordinen amb els professionals dels Serveis de salut, educació i socials.

Formen part de la xarxa pública d'atenció precoç que es troba distribuïda territorialment per la ciutat.

Servei de Teleassistència

Teleassistència bàsica

És un servei d'atenció domiciliària que permet a la persona usuària estar connectada les 24 hores tots els dies de l'any a un equip de professionals per avisar-los en cas de necessitat o urgència. Des de la central receptora uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de l'usuari una Unitat Mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana,...).

Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat perquè puguin continuar vivint al seu domicili sense sentir-se aïllades i en les millors condicions possibles.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte continuat amb la persona usuària i acollint demandes de soledat, aïllament i/o inseguretat que poden patir persones grans, amb dependència i/o discapacitat que viuen soles.

Teleassistència avançada

Els Dispositius Perifèrics tenen per objectiu incrementar la seguretat de la persona usuària i la del seu entorn. Són complements de seguretat per a la detecció de riscos per a la salut de la persona usuària i/o de la seva llar, tal com el detector de fum, detector de gas, el dispositiu d'obertura de porta i el de passivitat de l'usuari.

Es troben integrats en el funcionament del Servei de Teleassistència i per tant resulta imprescindible tenir un aparell de Teleassistència per disposar d'aquest servei.

Servei d'Atenció Domiciliària

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d'accions, prestacions i tecnologia adequada, que es realitzen en el domicili de la persona o el seu entorn. Ofereixen una atenció integral i personalitzada orientada a persones i famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida en el seu entorn habitual, proporcionant-les atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores tan en el domicili com en l'àmbit comunitari.

Inclou serveis com ara:

- Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.)

- Ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar)

- Control de l'alimentació. Control de la medicació i cura de la salut.

- Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia

- Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.)

Orientació en l'administració de l'economia de la llar. Orientació i suport a les persones cuidadores.

Ajuts tècnics per adaptació a la llar. Productes de suport

Els Productes de Suport (ajuts tècnics) són un complement del servei d'ajuda domiciliària.

Són aparells o equips que es prescriuen a persones amb manca d'autonomia temporal o permanentment, que els serveixen per tenir un major grau d'autonomia en les activitats de la vida diària i els proporciona en general una major qualitat de vida.

Aquests servei es caracteritza per l'assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge del producte de suport a través d'un/a terapeuta ocupacional.

Sistema d'Alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu

El LOPE (Localitzador Personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Hi ha dues modalitats de servei:

Servei bàsic: Atenció permanent 24 hores des del Centre de Coordinació de Creu Roja. Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius 24 hores x 365 dies. Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, perilloses o increment de velocitat a més de 35 Km/h. Consulta a través de SMS o MMS per part dels familiars per poder conèixer l'última localització del seu familiar. Avís de bateria baixa del dispositiu de localització. Servei web: Ofereix les mateixes prestacions que el servei bàsic. Permet l'accés web per als familiars per a localització dels usuaris.

Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària, d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari