ServeisSocials
Serveis Socials per l'Infància i Adolescència

Servei Especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)

Servei d'atenció a la infància i a l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA), distribuïts territorialment.

Es dedica a la valoració, actuació i atenció d'infants en situació o risc de desemparament i al seguiment de les seves famílies:

-Necessitats bàsiques del noi/a no ateses

-Actuació negligent o agressions dels pares vers als menors.

Un equip de professionals interdisciplinar (treball social, pedagogia, psicologia, educadors socials) es fa càrrec del menor i defineix les accions educatives, d'allotjament, relació amb els seus familiars, etc. més adients per a garantir el seu benestar, millorar la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament.

Servei d'Acció Socioeducativa a partir del carrer

Detectar adolescents i joves que fan del carrer el lloc prioritari de relació, i oferir-los acollida, orientació i activitats que els apropin als serveis i equipaments del barri, amb l'objectiu de millorar la convivència amb l'entorn i ampliar les seves possibilitats de promoció personal i social.

Inclou serveis com ara:

-Acollida

-Acompanyament socio-educatiu

-Orientació

-Activitats de lleure

-Tallers

Servei de detecció i intervenció amb menors estrangers sense referents familiars

El Servei de Detecció i Intervenció és un servei que intervé en medi obert amb el menors estrangers no acompanyats i amb manca de vincles familiars o sense referents a la ciutat i que es troben en situació de desemparament i greu risc social i viuen habitualment als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona.

Servei de Famílies col · laboradores

Servei que possibilita l'estada d'un nen o nena o adolescent de manera consensuada i durant un període de temps acordat en una família d'acollida quan la seva família o persona que té la guarda, no se'n pot fer càrrec de manera adient per una o varies situacions conjunturals: absència temporal, hospitalització, malaltia temporal, dificultat per conciliar la vida familiar i laboral, sobrecàrrega per canvis interns a la família o etapa de cicle vital crítica que involucra als membres petits de la família i/o altres circumstàncies similars i que no disposen de un suport natural familiar funcional apta per aquesta funció.

Les famílies que duen a terme un acolliment reben orientació, seguiment i suport durant tot el temps que l'infant o adolescent està amb ells.

Servei de Centres Oberts

Servei adreçat a infants i adolescents de 4 a 15 anys que ofereix activitats educatives i de lleure en horari extraescolar.

Aquestes activitats serveixen per estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat i la socialització amb un seguiment individualitzat i en un ambient proper i segur.

Alguns centres ofereixen activitats adreçades als pares, mares i altres familiars.

Casals infantils, espais d'adolescents i ludoteques infantils

Els Casals infantils són espais i centres on es desenvolupen activitats per al lleure i formatives, conduïdes per monitors i educadors, aprofitant els equipaments i recursos de la ciutat: escoles, centres cívics, etc. Funcionen en horari fora de l'escola, durant les vacances d'estiu, Nadal o Setmana Santa. Les activitats són molt variades: jocs; activitats per fomentar la relació amb els altres i l'entorn; tallers; etc.

Alguns Casals fan, a més, un seguiment especial de les necessitats dels nens i nenes en situació de risc social; activitats de suport pedagògic; servei de menjador els dissabtes, etc.

Les Ludoteques són un equipament que utilitza el joc com a mitjà per a educar, fomentar la creativitat, la relació amb els altres, etc. en el temps lliure dels nens i nenes. Poden comptar amb el suport puntual de monitors. Les activitats que ofereixen són: autoservei pel joc lliure, tallers, espais per treballar la psicomotricitat, etc. Poden ser utilitzades per les escoles en horari escolar. En ocasions, quan els nens i nenes molt petits, també hi poden participar els familiars.

Vacances d'estiu

Activitats de vacances organitzades per entitats socials (associacions de mares i pares, entitats esportives i entitats d'educació en el lleure) homologades pels districtes com a oferta ciutadana accessible i de qualitat, adreçades a infants i adolescents d'1 a 17 anys.

L'Ajuntament edita un únic catàleg amb tota l'oferta d'activitats.

Les activitats es concreten en:

-Bressols d'estiu: nens i nenes d'1 a 3 anys.

-Els casals d'estiu: nens i nenes de 3 a 14 anys.

-Els casals esportius: nens i nenes de 3 a 14 anys.

-Els Campus Olímpia: infants i adolescents de 3 a 17 anys.

-Les colònies: infants i adolescents de 3 a 17 anys.

-Les rutes: adolescents de entre 13 i 17 anys.

-Els campaments: infants i adolescents de 3 a 17 anys.

Més informació a: wwww.bcn.cat/vacances

Servei d’atenció precoç per a la petita infància

És un servei d'atenció precoç per a nens fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i les seves famílies. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari.

Donen suport a la integració escolar i social i es coordinen amb els professionals dels Serveis de salut, educació i socials.

Formen part de la xarxa pública d'atenció precoç que es troba distribuïda territorialment per la ciutat.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari