ServeisSocials
Serveis Socials per a les Persones Grans

Casals i espais municipals de gent gran

Conjunt d'equipaments i espais per a la trobada, relació, participació, lleure, etc. de la gent gran a la ciutat.

Es troben a tots els barris de la ciutat i tenen per objectiu afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció de situacions d'aïllament social, el foment de la relació i la promoció de la participació activa de la gent gran en la vida de la comunitat.

Viatges per a gent gran subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona

El programa de Viatges per a la Gent Gran es realitza en conveni amb l'IMSERSO, l'Ajuntament de Barcelona reserva 2.000 places de l'oferta estatal de Vacances per a la Gent Gran.

Els viatges tindran lloc durant els mesos de desembre, gener, febrer, març, abril i maig.

Aquests viatges inclouen diferents modalitats d'estades i destinació.

Es norma general que només es pugui fer un viatge de l'IMSERSO per any (amb o sense subvenció municipal).

Programa Viure i Conviure

Programa destinat a persones grans que es valen per si mateixes i que poden oferir una habitació, i a estudiants que tenen la residència habitual fora de Barcelona i necessiten habitatge mentre cursen estudis universitaris.

Aquest programa es du a terme en col·laboració amb la Fundació Catalunya - La Pedrera i es basa en fomentar la solidaritat, el coneixement i l'ajuda mútua entre dues generacions.

Habitatges amb serveis per a la gent gran

Són habitatges adaptats a les necessitats de les persones grans (a nivell de mobilitat, accessibilitat, recursos, etc.) i amb els serveis de suport (sanitaris, alimentació, etc) que en un moment determinat poden necessitar aquestes persones en funció de la seva situació i autonomia personal.

Es cedeixen en règim d'ús a aquelles persones grans que poder dur a terme una vida de manera autònoma.

Inclouen serveis com ara:

-Allotjament

-Consergeria

-Teleassistència

-Suport personal

-Suport social

-Suport per a la neteja de l'habitatge

Servei d'Acompanyament a domicili a la gent gran

Aquest servei disposa de dues modalitats:

1-ACOMPANYAMENT A DOMICILI: Un voluntari visita a la persona gran al seu domicili un cop a la setmana, durant aprox. dues hores. Aquesta vinculació serà de per vida amb l'objectiu de prestar suport afectiu i alleugerir la situació d'aïllament de la persona gran.

2-ACOMPANYAMENTS ESPORÀDICS: suport per a fer gestions de diferent mena fora del domicili (receptes, visites o proves mèdiques, gestions, ..). Un cop donada d'alta del servei la persona gran, quan aquesta necessita ser acompanyada haurà de trucar amb set dies d'antelació a l'entitat. Aquesta li buscarà el voluntari i li confirmarà l'acompanyament.

El serveis d'acompanyaments es fa amb voluntaris i és gratuït. Els voluntaris no assumeixen tasques assistencials com són les compres, higiene, preparació d'àpats, neteges...

Servei Estades temporals en residències per a la gent gran (Respir)

Servei que ofereix la Diputació de Barcelona d'estades temporals en centres residencials, per donar suport a les famílies que atenen en el seu domicili a persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic amb motiu de vacances, descans o d'altres necessitats.

El servei està limitat a una estada màxima de dos mesos a l'any.

Servei d'Acolliment diürn per a la gent gran

Servei d'acollida durant el dia de persones grans que viuen al domicili, necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària i no poden estar soles a casa.

Inclou serveis com ara:

-Atenció sanitària

-Atenció social

-Alimentació (dinar i berenar)

-Higiene personal

-Activitats de rehabilitació

-Podologia (opcional)

-Perruqueria (opcional)

Horari de prestació: variable depenent de cada centre, però majoritàriament de 9 a 19 hores.

Servei d'Acolliment residencial per a la gent gran

Equipaments adreçats a acollir i donar atenció, de manera permanent o temporal, a persones grans que no poden realitzar les activitats de la vida quotidiana (neteja de la casa, higiene personal, …) o necessiten una atenció constant (per malaltia, edat molt avançada, etc.) i no compten amb suport familiar o d'altres persones, per continuar vivint a casa seva.

Aquest servei forma part del Catàleg de serveis de la llei de la Dependència.

Servei d'Acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV)

Servei per atendre a persones grans que es troben en situació d'urgència social que requereix una actuació immediata, per oferir-los un acolliment temporal i atenció a les seves necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene, etc) mentre es troben els recursos més adients per a tractar la seva situació.

L'atenció es presta en el centre municipal que presta aquest servei o bé en places de residències de la ciutat concertades per cada cas concret.

Un equip de professionals analitza la situació de la persona, i fa la tramitació de recursos, etc., per a trobar solucions de sortida a la situació.

Servei Àpats en Companyia

És un servei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària de persones grans en situació de fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques:

-Facilitar una alimentació adequada.

-Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat.

Aquestes són les persones que poden beneficiar-se del servei:

-Persones majors de 65 anys, excepcionalment poden accedir persones de més de 60 anys amb discapacitat reconeguda de més del 33%.

-Persones grans soles en risc d'aïllament social.

-Persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar.

-Persones que tot i vivint en habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d'alimentació, relacionals, d'higiene i de salut, fora del seu domicili.

Targeta rosa

La Targeta Rosa és una targeta d'accés als transports públics metropolitans integrats sense limitació de viatges ni horari.

Hi ha dues modalitats:

- La targeta rosa gratuïta que permet l'accés de manera gratuïta

- La targeta rosa reduïda, on l'usuari accedeix a la meitat de preu adquirint la T4.

Projecte Radars

El Projecte Radars és una xarxa de prevenció en la que participa la societat civil i la administració pública. Té com a objectiu contribuir a què les persones grans que viuen soles o acompanyades d'altres persones grans puguin quedar-se a la seva llar amb la complicitat dels seu entorn. La prioritat és reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social de la gent gran.

Servei d'ajuda a domicili: atenció personal i neteja de la llar

El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei:

L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador. Inclou tasques de recolzament en la higiene i cura personal, suport en el control de l’alimentació i la medicació, mobilització de la persona. També pot incloure tasques d’acompanyament, d’ajuda en l’adquisició d’hàbits i altres complementàries.

La neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat. Només es prescriurà aquest servei com a complementari d’un servei d’atenció personal.

Sistema d'Alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu

El LOPE (Localitzador Personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Hi ha dues modalitats de servei:

Servei bàsic: Atenció permanent 24 hores des del Centre de Coordinació de Creu Roja. Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius 24 hores x 365 dies. Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, perilloses o increment de velocitat a més de 35 Km/h. Consulta a través de SMS o MMS per part dels familiars per poder conèixer l'última localització del seu familiar. Avís de bateria baixa del dispositiu de localització. Servei web: Ofereix les mateixes prestacions que el servei bàsic. Permet l'accés web per als familiars per a localització dels usuaris.

Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària, d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Servei de Teleassistència

Teleassistència bàsica

És un servei d'atenció domiciliària que permet a la persona usuària estar connectada les 24 hores tots els dies de l'any a un equip de professionals per avisar-los en cas de necessitat o urgència. Des de la central receptora uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de l'usuari una Unitat Mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana,...).

Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat perquè puguin continuar vivint al seu domicili sense sentir-se aïllades i en les millors condicions possibles.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte continuat amb la persona usuària i acollint demandes de soledat, aïllament i/o inseguretat que poden patir persones grans, amb dependència i/o discapacitat que viuen soles.

Teleassistència avançada

Els Dispositius Perifèrics tenen per objectiu incrementar la seguretat de la persona usuària i la del seu entorn. Són complements de seguretat per a la detecció de riscos per a la salut de la persona usuària i/o de la seva llar, tal com el detector de fum, detector de gas, el dispositiu d'obertura de porta i el de passivitat de l'usuari.

Es troben integrats en el funcionament del Servei de Teleassistència i per tant resulta imprescindible tenir un aparell de Teleassistència per disposar d'aquest servei.

Ajuts tècnics per adaptació a la llar. Productes de suport

Els Productes de Suport (ajuts tècnics) són un complement del servei d'ajuda domiciliària.

Són aparells o equips que es prescriuen a persones amb manca d'autonomia temporal o permanentment, que els serveixen per tenir un major grau d'autonomia en les activitats de la vida diària i els proporciona en general una major qualitat de vida.

Aquests servei es caracteritza per l'assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge del producte de suport a través d'un/a terapeuta ocupacional.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari