ServeisSocials
Serveis Socials per a les Persones Grans

Casals i espais municipals de gent gran

Conjunt d'equipaments i espais per a la trobada, relació, participació, lleure, etc. de la gent gran a la ciutat.

Es troben a tots els barris de la ciutat i tenen per objectiu afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció de situacions d'aïllament social, el foment de la relació i la promoció de la participació activa de la gent gran en la vida de la comunitat.

Viatges per a gent gran subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona

El programa de Viatges per a la Gent Gran es realitza en conveni amb l'IMSERSO, l'Ajuntament de Barcelona reserva 2.000 places de l'oferta estatal de Vacances per a la Gent Gran.

Els viatges tindran lloc durant els mesos de desembre, gener, febrer, març, abril i maig.

Aquests viatges inclouen diferents modalitats d'estades i destinació.

Es norma general que només es pugui fer un viatge de l'IMSERSO per any (amb o sense subvenció municipal).

Programa Viure i Conviure

Programa destinat a persones grans que es valen per si mateixes i que poden oferir una habitació, i a estudiants que tenen la residència habitual fora de Barcelona i necessiten habitatge mentre cursen estudis universitaris.

Aquest programa es du a terme en col·laboració amb la Fundació Catalunya - La Pedrera i es basa en fomentar la solidaritat, el coneixement i l'ajuda mútua entre dues generacions.

Habitatges amb serveis per a la gent gran

Són habitatges adaptats a les necessitats de les persones grans (a nivell de mobilitat, accessibilitat, recursos, etc.) i amb els serveis de suport (sanitaris, alimentació, etc) que en un moment determinat poden necessitar aquestes persones en funció de la seva situació i autonomia personal.

Es cedeixen en règim d'ús a aquelles persones grans que poder dur a terme una vida de manera autònoma.

Inclouen serveis com ara:

-Allotjament

-Consergeria

-Teleassistència

-Suport personal

-Suport social

-Suport per a la neteja de l'habitatge

Servei d'Acompanyament a domicili a la gent gran

Aquest servei disposa de dues modalitats:

1-ACOMPANYAMENT A DOMICILI: Un voluntari visita a la persona gran al seu domicili un cop a la setmana, durant aprox. dues hores. Aquesta vinculació serà de per vida amb l'objectiu de prestar suport afectiu i alleugerir la situació d'aïllament de la persona gran.

2-ACOMPANYAMENTS ESPORÀDICS: suport per a fer gestions de diferent mena fora del domicili (receptes, visites o proves mèdiques, gestions, ..). Un cop donada d'alta del servei la persona gran, quan aquesta necessita ser acompanyada haurà de trucar amb set dies d'antelació a l'entitat. Aquesta li buscarà el voluntari i li confirmarà l'acompanyament.

El serveis d'acompanyaments es fa amb voluntaris i és gratuït. Els voluntaris no assumeixen tasques assistencials com són les compres, higiene, preparació d'àpats, neteges...

Servei Estades temporals en residències per a la gent gran (Respir)

Servei que ofereix la Diputació de Barcelona d'estades temporals en centres residencials, per donar suport a les famílies que atenen en el seu domicili a persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic amb motiu de vacances, descans o d'altres necessitats.

El servei està limitat a una estada màxima de dos mesos a l'any.

Servei d'Acolliment diürn per a la gent gran

Servei d'acollida durant el dia de persones grans que viuen al domicili, necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària i no poden estar soles a casa.

Inclou serveis com ara:

-Atenció sanitària

-Atenció social

-Alimentació (dinar i berenar)

-Higiene personal

-Activitats de rehabilitació

-Podologia (opcional)

-Perruqueria (opcional)

Horari de prestació: variable depenent de cada centre, però majoritàriament de 9 a 19 hores.

Servei d'Acolliment residencial per a la gent gran

Equipaments adreçats a acollir i donar atenció, de manera permanent o temporal, a persones grans que no poden realitzar les activitats de la vida quotidiana (neteja de la casa, higiene personal, …) o necessiten una atenció constant (per malaltia, edat molt avançada, etc.) i no compten amb suport familiar o d'altres persones, per continuar vivint a casa seva.

Aquest servei forma part del Catàleg de serveis de la llei de la Dependència.

Servei d'Acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV)

Servei per atendre a persones grans que es troben en situació d'urgència social que requereix una actuació immediata, per oferir-los un acolliment temporal i atenció a les seves necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene, etc) mentre es troben els recursos més adients per a tractar la seva situació.

L'atenció es presta en el centre municipal que presta aquest servei o bé en places de residències de la ciutat concertades per cada cas concret.

Un equip de professionals analitza la situació de la persona, i fa la tramitació de recursos, etc., per a trobar solucions de sortida a la situació.

Servei Àpats en Companyia

És un servei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària de persones grans en situació de fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques:

-Facilitar una alimentació adequada.

-Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat.

Aquestes són les persones que poden beneficiar-se del servei:

-Persones majors de 65 anys, excepcionalment poden accedir persones de més de 60 anys amb discapacitat reconeguda de més del 33%.

-Persones grans soles en risc d'aïllament social.

-Persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar.

-Persones que tot i vivint en habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d'alimentació, relacionals, d'higiene i de salut, fora del seu domicili.

Targeta rosa

La Targeta Rosa és una targeta d'accés als transports públics metropolitans integrats sense limitació de viatges ni horari.

Hi ha dues modalitats:

- La targeta rosa gratuïta que permet l'accés de manera gratuïta

- La targeta rosa reduïda, on l'usuari accedeix a la meitat de preu adquirint la T4.

Projecte Radars

El Projecte Radars és una xarxa de prevenció en la que participa la societat civil i la administració pública. Té com a objectiu contribuir a què les persones grans que viuen soles o acompanyades d'altres persones grans puguin quedar-se a la seva llar amb la complicitat dels seu entorn. La prioritat és reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social de la gent gran.

Servei d'ajuda a domicili: atenció personal i neteja de la llar

El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei:

L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador. Inclou tasques de recolzament en la higiene i cura personal, suport en el control de l’alimentació i la medicació, mobilització de la persona. També pot incloure tasques d’acompanyament, d’ajuda en l’adquisició d’hàbits i altres complementàries.

La neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat. Només es prescriurà aquest servei com a complementari d’un servei d’atenció personal.

Sistema d'Alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu

El LOPE (Localitzador Personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Hi ha dues modalitats de servei:

Servei bàsic: Atenció permanent 24 hores des del Centre de Coordinació de Creu Roja. Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius 24 hores x 365 dies. Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, perilloses o increment de velocitat a més de 35 Km/h. Consulta a través de SMS o MMS per part dels familiars per poder conèixer l'última localització del seu familiar. Avís de bateria baixa del dispositiu de localització. Servei web: Ofereix les mateixes prestacions que el servei bàsic. Permet l'accés web per als familiars per a localització dels usuaris.

Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària, d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Servei de Teleassistència

Teleassistència bàsica

És un servei d'atenció domiciliària que permet a la persona usuària estar connectada les 24 hores tots els dies de l'any a un equip de professionals per avisar-los en cas de necessitat o urgència. Des de la central receptora uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de l'usuari una Unitat Mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana,...).

Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat perquè puguin continuar vivint al seu domicili sense sentir-se aïllades i en les millors condicions possibles.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte continuat amb la persona usuària i acollint demandes de soledat, aïllament i/o inseguretat que poden patir persones grans, amb dependència i/o discapacitat que viuen soles.

Teleassistència avançada

Els Dispositius Perifèrics tenen per objectiu incrementar la seguretat de la persona usuària i la del seu entorn. Són complements de seguretat per a la detecció de riscos per a la salut de la persona usuària i/o de la seva llar, tal com el detector de fum, detector de gas, el dispositiu d'obertura de porta i el de passivitat de l'usuari.

Es troben integrats en el funcionament del Servei de Teleassistència i per tant resulta imprescindible tenir un aparell de Teleassistència per disposar d'aquest servei.

Productes de suport. Programa d’adaptació funcional a la llar de les persones grans.

Aquest programa promou l’autonomia al domicili de la gent gran a través de la valoració tècnica d’un equip multidisciplinari. Es realitza un estudi de la situació de la persona al domicili on detecten les millores funcionals per la seguretat, autonomia i confortabilitat del dia a dia mitjançant la instal·lació de productes de suport.

Excepcionalment, i sota criteri professional, es fan arranjaments quan es detecten situacions en les que no es poden realitzar les activitats de la vida diària amb productes de suport.

La finalitat d’aquest programa és garantir l’autonomia i benestar personal dins del domicili.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari