ServeisSocials
La Xarxa de Serveis Socials

Els serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte principal del serveis socials bàsics

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.

Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.

Els centres d'atenció social disposen d'educadors/es, psicòlegs/es i treballadors/es socials. Aquests professionals valoraran la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Funcions dels Centres de Serveis Socials

  • Avaluar les situacions de necessitat
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari

Per aprofundir en les competències en matèria de serveis socials podeu consultar: Llei 12/2007, d'11'octubre, de serveis socials i el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la cartera de Serveis Social 2010-2011, prorrogada i ampliada la seva vigència pel 2012 (veure en fitxers relacionats en aquesta mateixa pàgina).

Cerca“Tots els temes”