ServeisSocials
Atenció grupal

Als serveis socials la persona pot ser atesa individualment o també pot rebre una atenció grupal, vol dir, que a partir de la valoració tècnica que fa el professional, aquest determinarà quina és la millor manera d'abordar i ajudar a resoldre la problemàtica o necessitat social.

Segons aquesta valoració, pot oferir una atenció grupal a un grup de persones que tenen necessitats semblants, afavorint l'ajuda mútua, la cohesió del grup i la inclusió social en el territori.

La llei de serveis socials recull aquesta manera d'enfocar les necessitats socials i, històricament, des dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona s'utilitza d'una manera molt habitual.

Les atencions grupals poden ser de diferent naturalesa i tipologia en funció de la temàtica o problemàtica que s'aborda: atenció a dones monoparentals, suport a cuidadors, grups de reforç escolar, suport a la inserció laboral,etc.

A mode d'exemple, als centres de serveis socials estesos per tota la ciutat, cada any es desenvolupen més de 100 projectes d'atenció grupal.