ServeisSocials
Serveis Socials per a la Població vulnerable

Targeta Barcelona solidària

La Targeta Barcelona solidària és una targeta moneder creada per l'Ajuntament de Barcelona per fer més àgil el pagament dels ajuts d'alimentació que es donen des dels centres de serveis socials a persones sense recursos. La targeta es pot utilitzar a qualsevol establiment d'alimentació, grans superfícies i mercats municipals.

Renda Mínima d’Inserció (RMI)

La renda mínima d'inserció (RMI) té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar a les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques i preparar-les per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques i suport personal per a la integració social i laboral.

El Departament d'Empresa i Ocupació, participa en les prestacions de la renda mínima d'inserció mitjançant la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa. El Departament de Benestar Social i Família fa el control i seguiment dels expedients.

Servei de Magatzem i Custòdia de bens per desnonament judicial

S'ofereix un espai per guardar durant un temps els mobles i estris de la llar a persones que han tingut un desnonament judicial.

S'ofereix:

Guarda dels mobles, estris i parament de la llar fins a un màxim de tres mesos.

Transport al magatzem.

Desmuntatge i muntatge en casos imprescindibles.

Servei de Suport a la Inserció socio-laboral

Acollida, orientació laboral i seguiment personalitzat d'itineraris d'inserció socio-laboral de persones en situació de risc o alt risc d'exclusió social.

Es concreta amb dos programes de seguiment personalitzat: el PILS dirigit a persones en Risc d'Exclusió i el PROPER, per a persones amb nivell baix de qualificació, amb escassa especialització laboral i baix nivell d'autonomia per a la recerca de feina.

Servei de Cobertura de les necessitats bàsiques. Menjadors socials.

Cobertura temporal, de les necessitats bàsiques d'alimentació d'aquelles persones que ho necessiten.

Els serveis que inclou són:

-Un àpat, dinar o sopar o bé dinar i sopar.

Servei Banc dels Aliments

La Fundació Banc dels Aliments distribueix aliments a entitats socials que a la vegada els fan arribar a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió social, en col·laboració amb els centres de serveis socials municipals. La Fundació Banc d'Aliments i l'Ajuntament de Barcelona tenen signat un conveni de col·laboració per la coordinació i millora de la distribució d'aliments i l'aprofitament d'excedents alimentaris a nivell de territori.

Servei de Cobertura de les necessitats bàsiques. Servei d'higiene

Cobertura temporal, de les necessitats bàsiques d'higiene d'aquelles persones que ho necessiten.

Els serveis que inclou són:

-Dutxes i canvi de roba

Servei de suport per l'accés a l'habitatge de lloguer privat i social

El suport a l'habitatge s'articula des dels serveis socials en base a dues modalitats:

1) Servei de Suport a l'accés a l'Habitatge (accés a l'habitatge privat).

Es facilita l'accés de les persones en situació de més vulnerabilitat a l'habitatge de lloguer del mercat privat a preus moderats vinculat a la Borsa d'Habitatge Social del Consorci d'Habitatge.

Les prestacions que es poden gaudir d'aquest servei, concedides sempre a criteri del Centre de Serveis Socials corresponent són:

Despeses inicials de la contractació d'un habitatge de la Borsa (màxim 1 mes de fiança, despeses de l'Administrador i 1er mes de lloguer)

Ajut urgent per impagament lloguer per causa puntual (màxim 3 mesos)

2) Suport a l' Habitatge de lloguer Social (accés a l'habitatge de protecció social)

Acords de col·laboració amb el Consorci d'Habitatge i amb el Patronat Municipal de l'Habitatge per tal de garantir l'accés de les persones més vulnerables a l'Habitatge de Lloguer Social i evitar la pèrdua del mateix.

Servei de millora i manteniment de la llar

Conjunt de serveis orientats a millorar les condicions i el manteniment de la llar mitjançant:

- Arranjaments d'habitatges, millorant l'habitabilitat i la seguretat amb reparacions i petites obres no estructurals dels habitatges.

- Neteges de xoc, a partir de neteges en profunditat, extraordinàries o puntuals, de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització dels habitatges amb mancances de salubritat.

Parament de la llar a partir d'ajuts destinats a adquirir equipament bàsic de primera necessitat per l'habitatge habitual com electrodomèstics i articles per la llar.

Servei d'Atenció i suport a persones sense sostre (SIS)

Servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones que estan al carrer.

Ofereix atenció en medi obert, primera acollida i tractament a través d'equips de detecció i d'atenció al carrer que s'encarreguen de motivar-les perquè acceptin ser ateses en serveis i recursos específics, i d'equips de primera acollida i tractament social, que amb suport psicològic, mèdic i jurídic atenen a aquelles persones que han manifestat la voluntat d'entrar dins dels plans d'inserció.

Servei d'Acolliment residencial temporal de persones sense sostre

Centres residencials d'atenció integral on s'ofereix allotjament, alimentació, higiene, atenció social i sanitària.

Els tipus de centres residencials existents s'agrupen en:

- Centres residencials de primera acollida, on l'accés és directe al centre per part de la persona.

- Centres residencials on l'accés és derivat per un professional dels serveis socials. En aquesta categoria s'inclouen:

- centres residencials d'atencions bàsiques adreçats a persones en situació crónica de sense sostre.

- centres d'inserció adreçat a persones amb un pla de treball orientat a aconseguir la autonomia personal.

- pensions.

Servei d'Acolliment diürn de persones sense sostre

S'ofereix un espai d'acolliment durant el dia a persones sense sostre per realitzar diferents activitats i atendre necessitats bàsiques.

Inclou serveis com ara:

-Espai de trobada i relació social

-Activitats de lleure

-Activitats formatives

-Activitats de recuperació d'hàbits laborals

-Atenció socioeducativa

-Atenció sanitària

En algun centre es pot trobar:

-Servei d'higiene personal

-Servei d'alimentació bàsica

Servei d'Inserció Social de Famílies rom (SISFA rom)

És un servei d'inserció socials per a famílies rom amb infants a càrreg que ofereix atenció social a l'espai públic, primera acollida i seguiment social (educatiu, mèdic i pediàtric, formatiu i laboral).

Es tracta d'un servei encaminat a millorar les condicions de vida de les famílies gitanes de qualsevol origen amb infants a càrreg que viuen en assentaments o qualsevol tipus d'infrahabitatge a la ciutat de Barcelona.

Servei d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu

El servei ofereix a persones soles o famílies en situació d'exclusió social un habitatge temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d'un entorn normalitzat. Amb aquesta finalitat es fa un pacte / acord amb la persona o família que inclou un pla de treball global i l'estada amb un període de prova d'1 mes, renovable per successius períodes de 2 mesos fins a un màxim d'un any.

Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió

Les ajudes orientades al suport econòmic d'inclusió són prestacions econòmiques d'urgència social que tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com: l'alimentació, la roba, l'allotjament, etc.

Es financen amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament, d'acord amb les competències que té assignades en l'àmbit dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari