ServeisSocials
Pla de Mandat de l'IMSS

Els serveis socials bàsics a l' inici del mandat

L' Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona va néixer a principis de 2010 amb l'objectiu de gestionar la xarxa de serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Barcelona,en el marc d'uns paràmetres de qualitat i equitat social per tal de contribuir a garantir la inclusió social i el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la nostra ciutat.

Per assolir aquest objectiu es van marcar com elements claus de l' èxit treballar amb una actitud proactiva, creativa i compromesa en l'atenció de les necessitats socials. En aquest sentit, la posta en marxa del nou Model de Serveis Socials Bàsics ha suposat una important contribució a modernitzar, estendre, millorar i equiparar els serveis a tota la ciutat, fent-los més àgils, flexibles, eficaços, eficients, senzills, accessibles i pròxims.

Com és conegut l'eina principal de l'actuació del Institut són els Centres de Serveis Socials, que formen una xarxa articulada en tot el territori. Aquests centres, en un nombre de 40, són el primer esglaó d'accés de la ciutadania al sistema de serveis socials, atenen i informen a les persones i famílies sobre els recursos, les prestacions i serveis als quals tenen dret, d'acord amb la normativa vigent en aquest àmbit, i porten a terme actuacions en l'àmbit comunitari, amb col·laboració amb entitats i associacions del barri, per impulsar tasques orientades a la inclusió social de determinats col·lectius.

Aquesta xarxa de CSS distribuïda per tota la ciutat té el suport i la coordinació de 10 direccions territorials, una per districte, i els serveis central de l' Institut que són els responsables de la gestió de tots es recursos, la supervisió i control de la contractació externa i l'aprovació dels convenis, programes i projectes que es deriven de l' acció dels CSS o són iniciativa de la mateixa direcció des d' una perspectiva del conjunt de la ciutat.

No cal dir que l' institut treballa colze a colze amb les direccions de l' Àrea de qualitat de vida, igualtat i esports, de la qual depèn i de la que rep tot el suport necessari per complir els seus objectius estatutaris i els estratègics definits pel nou govern en el nou mandat.


L' adaptació del model de serveis socials bàsics a les noves necessitats

L' IMSS està fent tots els esforços necessaris per l'adaptació i millora dels serveis per tal de fer front als importants canvis normatius (Llei de Serveis Socials i Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones amb situació de Dependència i Llei de la infància), als canvis socials (allargament de l'esperança de vida, noves realitats familiars, canvis en el mercat laboral, etc.).

El principal repte però, que es planteja en aquest mandat és el de l'adaptació dels serveis socials bàsics a les noves situacions motivades per un entorn de recessió econòmica que genera més precarietat i que fa aflorar situacions de major vulnerabilitat i fragilitat en la població, el que provoca un increment de la demanda de serveis socials a la que cal fer-hi front.

A nivell instrumental, i pel que fa a la prestació dels serveis directes (Catàleg de serveis), cal treballar per assolir la millora de la qualitat, garantir l'equitat i l'eficiència i la participació dels actors en la prestació dels serveis socials bàsics. Per això hem de:

  • Repensar noves formes d'intervenció adaptades al context actual i als recursos disponibles, que alhora garanteixin la cobertura de les necessitats.
  • Millorar el temps de resposta d'atenció al ciutadà, malgrat l'increment de la demanda de serveis.
  • Esdevenir un instrument per a treballar en vers la coresponsabilitat entre els agents públics i privats en l'abordatge de l'exclusió social. L'abordatge de la exclusió social no és només una responsabilitat dels serveis socials. Cal potenciar el treball col·laboratiu i en xarxa amb la resta d'agents per tal d'afrontar amb èxit les situacions derivades de l'entorn complex actual.
  • Garantir la prestació dels serveis a la ciutadania cercant l'optimització i redistribució dels recursos i instruments de l' IMSS.
  • Intervenir, des de l'àmbit organitzatiu i de desenvolupament professional, als efectes de donar eines que ajudin als professionals a donar resposta a les especificitats que genera el context actual.