ServeisSocials
Serveis Socials per l'Atenció a la Dependència

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial etc.
L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència.
Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:


-Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda al menys una vegada al dia (per exemple, menjar i beure, regulació de la micció o defecació, rentar-se, vestir-se...), o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.

-Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.

-Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Reclamació sobre la sol·licitud de valoració del grau de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Reclamacions quan el motiu sigui:

El incompliment de les dates legalment previstes per al inici de l'elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA) per part dels Serveis Socials Bàsics.

La qualitat de la informació i de l'atenció rebuda per part dels professionals dels serveis municipals.

No poder gaudir de forma immediata dels serveis de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat municipal.

Incompliment dels terminis de tramitació de la sol·licitud. Grau i nivell.

Queixes reclamant la primera / segona resolució o incidències d'errors en les mateixes.

Errors en la emissió de la resolució: incorreccions en dades, no recepció de la resolució.

Qualsevol queixa relacionada amb la prestació: per desacord amb les quanties, amb les pensions o ajudes socials incompatibles o de naturalesa anàloga i que tenen a veure amb la normativa legal.

Qualsevol queixa en relació amb l'import rebut en el primer cobrament (o futurs) per no coincidir amb la quantia de l'acord signat.

Queixes per no poder gaudir de forma immediata de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat pública.

Servei d'Atenció Domiciliària

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d'accions, prestacions i tecnologia adequada, que es realitzen en el domicili de la persona o el seu entorn. Ofereixen una atenció integral i personalitzada orientada a persones i famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida en el seu entorn habitual, proporcionant-les atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores tan en el domicili com en l'àmbit comunitari.

Inclou serveis com ara:

- Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.)

- Ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar)

- Control de l'alimentació. Control de la medicació i cura de la salut.

- Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia

- Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.)

Orientació en l'administració de l'economia de la llar. Orientació i suport a les persones cuidadores.

Servei de Teleassistència

Teleassistència bàsica

És un servei d'atenció domiciliària que permet a la persona usuària estar connectada les 24 hores tots els dies de l'any a un equip de professionals per avisar-los en cas de necessitat o urgència. Des de la central receptora uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de l'usuari una Unitat Mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana,...).

Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat perquè puguin continuar vivint al seu domicili sense sentir-se aïllades i en les millors condicions possibles.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte continuat amb la persona usuària i acollint demandes de soledat, aïllament i/o inseguretat que poden patir persones grans, amb dependència i/o discapacitat que viuen soles.

Teleassistència avançada

Els Dispositius Perifèrics tenen per objectiu incrementar la seguretat de la persona usuària i la del seu entorn. Són complements de seguretat per a la detecció de riscos per a la salut de la persona usuària i/o de la seva llar, tal com el detector de fum, detector de gas, el dispositiu d'obertura de porta i el de passivitat de l'usuari.

Es troben integrats en el funcionament del Servei de Teleassistència i per tant resulta imprescindible tenir un aparell de Teleassistència per disposar d'aquest servei.

Sistema d'Alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu

El LOPE (Localitzador Personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Hi ha dues modalitats de servei:

Servei bàsic: Atenció permanent 24 hores des del Centre de Coordinació de Creu Roja. Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius 24 hores x 365 dies. Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, perilloses o increment de velocitat a més de 35 Km/h. Consulta a través de SMS o MMS per part dels familiars per poder conèixer l'última localització del seu familiar. Avís de bateria baixa del dispositiu de localització. Servei web: Ofereix les mateixes prestacions que el servei bàsic. Permet l'accés web per als familiars per a localització dels usuaris.

Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària, d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Ajuts tècnics per adaptació a la llar. Productes de suport

Els Productes de Suport (ajuts tècnics) són un complement del servei d'ajuda domiciliària.

Són aparells o equips que es prescriuen a persones amb manca d'autonomia temporal o permanentment, que els serveixen per tenir un major grau d'autonomia en les activitats de la vida diària i els proporciona en general una major qualitat de vida.

Aquests servei es caracteritza per l'assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge del producte de suport a través d'un/a terapeuta ocupacional.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari