ServeisSocials
Presentació dels serveis socials

Els serveis socials a Barcelona

En aquets web trobareu la informació necessària per a conèixer que són, com estan organitzats i quins recursos ofereixen els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.

S'inclouen diferents seccions per facilitar la informació.

La xarxa de serveis socials , informa sobre quina és la finalitat dels serveis socials, que ve determinada per La Obrir document PDF Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència, aprovada el 14 de desembre de 2006, i la Obrir document PDF Llei de Serveis Socials de Catalunya aprovada el 4 d'octubre de 2007 pel Parlament de Catalunya. Aquestes dues lleis configuren el marc legal que suposa la universalització dels serveis socials i el dret d'accés per a tots els ciutadans.

Igualment s'explica com esta organitzada l'atenció social, fent diferència entre els serveis socials bàsics propers als ciutadans, que faciliten l'accés directe i estan ubicats per diferents centres d'atenció per tota la ciutat, alguns d'ells, ubicats en els barris com són els Centres de Serveis socials i altres, més centralitzats, però que igualment abasteixen a tota la ciutat com urgències socials, serveis d'inserció social, menjadors socials, centres oberts per a infants, etc. En aquest mateix web trobareu tota la informació necessària per accedir-hi.

Pel que fa als serveis socials especialitzats molts venen definits per la llei, i altres són específics de l'Ajuntament de Barcelona; la forma d'accés és a través de la necessària derivació des dels serveis socials bàsics, com en els cas de Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA), Servei d'habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu, Servei d'acolliment residencial per a la gent gran, etc.

En aquesta mateixa secció i, per l'impacte que té a la ciutat de Barcelona, com a formes per a facilitar la integració de la persona en la societat, a través de la prevenció i la promoció social, s'exposen tres dels pilars bàsics: l'acció comunitària, l'atenció grupal i la participació social.

Què t'oferim al Catàleg de Serveis Socials? Aquí trobareu la relació de serveis, recursos i prestacions municipals adreçades a les persones, alguns venen determinats per la llei i d'altres són exclusius de la ciutat de Barcelona. Per facilitar la cerca hem considerat necessari agrupar-los en diferents temàtiques.

També trobareu

Quin centre de serveis socials em correspon? Facilita la informació necessària, d'una manera senzilla per a trobar el centre de serveis socials més proper al seu domicili.

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) es presenta un dels òrgans de gestió dels serveis socials bàsics.

Documentació serveis socials

Enllaços d'interès s'ofereix l'accés a altres webs o bé de la pròpia Àrea de Qualitat de Vida Igualtat i Esports, relacionats amb els serveis socials o, d'altres totalment externs, que considerem d'interès per a la ciutadania en general.

A l'apartat Sistema de queixes, incidències i suggeriments es presenten les diferents formes d'accés que tenen els ciutadans per a exposar suggeriments, queixes o incidències relacionades amb els serveis socials municipals i rebre una resposta dins del període establert.