ServeisSocials
La Xarxa de Serveis Socials

El serveis socials especialitzats

Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions i necessitats que requereixen tecnologies o recursos molt específics. Un equip de professionals diagnostica i valora cada situació.

Aquests serveis es presten en equipaments específics i s'orienten a donar resposta a situacions i necessitats socials que requereixen una especialització tècnica. Els serveis socials especialitzats poden ser de titularitat pública o prestats per entitats diverses (tant d'iniciativa social com mercantil) que intervenen en aquest sector.

Funcionament dels serveis socials especialitzats

Des dels Serveis Socials, a més d'una atenció bàsica, també hi trobareu informació i recursos sobre l'oferta de serveis socials especialitzats per als diferents col·lectius.

Els Serveis Socials Bàsics, prèvia valoració professional, us adreçaran i gestionaran l'accés als serveis socials especialitzats. També es coordinaran amb aquests per garantir una atenció social conjunta i eficaç, de qualitat i adequada a cada situació o problemàtica específica.

Els serveis especialitzats ofereixen suport i ajudes als següents col·lectius socials:

  • Infància, adolescència i joventut
  • Persones grans amb dependència o risc social
  • Persones amb discapacitat
  • Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
  • Persones afectats pel virus de la SIDA ( VIH)
  • Cuidadors/es familiars o altres cuidadors/es no professionals
  • Famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió social
  • Dones en situació de violència masclista i els seus fills
  • Víctimes de delictes amb violència o persones en risc de patir-ne
  • Persones amb drogodependències

Cerca“Tots els temes”