PortalBressol

PortalBressolPreinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2015-2016

Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2015-2016

Escoles bressol de nova creació

Per al curs 2015-2016, l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, posarà en funcionament dues escoles noves: l'EBM Escorial (nom provisional), Travessera de Dalt, 92-98 (districte de Gràcia), amb capacitat per a 74 places -9 per a infants amb greus discapacitats i 65 per a la resta-, i l'EBM Mercat Guinardó (nom provisional), carrer Teodor Llorente (Mercat Municipal del Guinardó), al districte d'Horta-Guinardó, amb capacitat per 87 places.

Jornades de portes obertes de les escoles bressol municipals

Link en la plana inicial (URL: http://w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol)

Calendari procés de preinscripció i matrícula (pendent de la publicació en el DOGC de la Resolució del Consorci d'Educació sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol municipals i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2015-2016)

- Publicació de l'oferta: entre el 27 i el 29 d'abril de 2015

- Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig de 2015, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2015.

- Termini per presentar una reclamació: 27 de maig, 28 de maig i 2 de juny de 2015.

- Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 4 de juny de 2015.

- Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2015

- Període de matrícula: del 15 al 17 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Participants en el procés i requisits d'edat

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol poden també admetre nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció, una vegada complimentada, s'ha de presentar, junt amb la documentació acreditativa, a l'escola bressol sol·licitada en primer lloc. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Per a llars d'infants públiques de municipis diferents es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Documentació que cal presentar en fer la sol·licitud de plaça (sempre original i fotocòpia):

-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

-DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

-Targeta sanitària individual (TSI) del nen o nena, si se'n disposa.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen:
Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats/des al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet

Quan el domicili habitual estigui en l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris d'admissió d'alumnat i barem a aplicar:

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

- Pel fet que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació (sempre original i fotocòpia):

La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a efectes d'aplicació del barem s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

a- Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiaria/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

b- Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans:

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tots cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Condició legal de família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Àrees d'influència i altres informacions sobre el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016

Pendent de la publicació de la Resolució del Consorci d'Educació sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2015-2016.

Els contiguts d'aquest web estan subjetes a una licència de Creative Commons si no s'hi indica el contrari