PortalBressol

PortalBressolProcés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals pel curs 2013-2014

El procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars d'infants públiques per al curs 2013-2014 és regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació (DOGC 5422, de 16/7/2009); el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics; la Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014 i la Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2013-2014 a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona (DOGC núm. 6363, de 25 d'abril de 2013).


Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol poden també admetre nens i nenes de més de 16 setmanes.


Aquest procés va iniciar-se al mes de maig i va finalitzar al juny de 2013.


LLISTA D'ESPERA CURS 2013-2014
Les sol·licituds que van resultar admeses en el procés de matriculació, configuren la llista d'espera per a l'accés a places vacants que es produeixin durant el curs 2013-2014, si així es va sol·licitar a l'imprès de preinscripció.

CONSULTEU LES PLACES VACANTS

Informació per a les famílies que no varen presentar la sol·licitud dins el termini establert en el procés de preinscripció i matrícula i es volen afegir a les llistes d'espera de les escoles bressol municipals:
Infants nascuts els anys: 2011, 2012 i 2013
A partir del 17 de juny de 2013 fins al 25 d'abril de 2014 (inici del procés de preinscripció i matricula curs 2014-2015) es podrà complimentar una sol·licitud per a afegir-se a les llistes d'espera per a la cobertura de places vacants a les escoles bressol municipals.
Aquesta sol·licitud es baremarà i formarà part d'una llista d'espera que es gestionarà a continuació de les llistes d'alumnat no admès en el procés de preinscripció i matrícula curs 2013-2014.


Procediment:
· La sol·licitud s'ha de presentar a l'escola demanada com a primera opció.
· Complimentar l'imprès de Sol·licitud de participació a la llista d'espera fora de termini. Curs 2013-2014
Els fulls de sol·licitud es poden obtenir directament a qualsevol Escola Bressol Municipal o per Internet: www.bcn.cat/barcelonabressol. En aquest segon cas, caldrà que la família aporti dues còpies de la sol·licitud.
· Cal acompanyar la sol·licitud amb original i fotocòpies de la documentació a efectes d'identificació i de barem (DNI i llibre de família o altres)
Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar
El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.
Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:
Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats/des al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet
Quan el domicili habitual estigui en l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.


Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans
Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


Criteris complementaris d'admissió d'alumnat:
-Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
-Pel fet que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació (sempre original i fotocòpia):
La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a efectes d'aplicació del barem s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció.
La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
a- Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiaria/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
b- Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:
S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.


Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans:
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tots cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Condició legal de família nombrosa o monoparental
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.


Àrees d'influència


L'àrea d'influència als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre és el districte municipal on està ubicat el centre. A més, les escoles bressol municipals següents tenen una àrea d'influència específica:


Escola Bressol Municipal El Gat Negre, ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.
Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa, ubicada al Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel Carrer Cartagena - Ronda del Guinardó - Carrer de l'Oblit - Carrer de Santa Joaquima Vedruna - Passeig de Maragall - Carrer de Sant Antoni Maria Claret.


Escola Bressol Municipal Marina, ubicada al Carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, el barri de Camp d'en Grassot i Gràcia Nova del districte de Gràcia.


Escola Bressol Municipal El Fil, ubicada al Carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó.


Escola Bressol Municipal Pau, ubicada al Carrer Muntadas, 1; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó.


Escola Bressol Municipal Casa dels Nens, ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format per Carrer de Còrsega - Carrer de Bailén - Travessera de Gràcia - Carrer de Mariana Pineda - Carrer de Francisco Giner - Carrer de Santa Tecla.


Escola Bressol Municipal La Farinera, ubicada al Carrer Hernan Cortés, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer del Dos de Maig - Carrer de Provença - Carrer de Padilla - Avinguda Meridiana.


Escola Bressol Municipal La Fontana, ubicada al Carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta - Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal.


Escola Bressol Municipal Gràcia, ubicada al Carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.


Escola Bressol Municipal Caspolino, ubicada al Carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta - Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.


Escola Bressol Municipal Mont Tàber, ubicada al Carrer Santa Elena, 4; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre la Ronda Sant Pau – Avinguda Paral·lel – Carrer de Manso.


Escola Bressol Municipal Galatea, ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format entre la Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels Àngels.


Escola Bressol Municipal Puigmal, ubicada al Carrer Mònec, 2 i Escola Bressol Municipal Portal Nou, ubicada al Carrer Portal Nou, 2 ; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.


Escola Bressol Municipal El Putget, ubicada al Carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.


Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau, ubicada a la Plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetres format per:
a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 168).
b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig del Vall d'Hebron.

Els contiguts d'aquest web estan subjetes a una licència de Creative Commons si no s'hi indica el contrari