ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalPersones amb discapacitat

Avaluació de l'impacte social del Servei d'Assistent Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2013

En aquest estudi s'avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei Municipal d'Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb discapacitat. Les conclusions de l'estudi ens confirmen la idoneïtat d'aquesta línia de treball, coherent amb la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que contribueix d'una manera rendible i sostenible a construïr una ciutat per a totes les persones.


Avaluació de l'impacte social del Programa d'Inserció Laboral de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a Parcs i Jardins de Barcelona, 2013

Barcelona és una ciutat activa en el camp de la inclusió social. Mitjançant l'IMD l'Ajuntament ha treballat durant més de trenta anys en la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida ciutadana, i ha apostat especialment per la seva inserció laboral.

L'estudi posa de manifest que la inversió feta en la integració de persones amb discapacitats en espais laborals normalitzats té un sentit social molt clar i, a més, es demostra que també té una justificació econòmica, ja que es quantifica el benefici económic que retorna la societat.


Informe diagnòstic dels impactes de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a la ciutat de Barcelona, 2011

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3l 3 de desembre, el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 28 de novembre de 2008 va acordar la Declaració Institucional següent:

Manifestar el seu compromís amb el desenvolupament dels drets recollits a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, incorporar en el marc de la Comissió Executiva de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat un espai periòdic d'informació i seguiment en l'evolució de la Convenció que s'encarregarà de vetllar pels avenços que en matèria de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb els principis de la Convenció de les Nacions Unides, s'implementin a la ciutat de Barcelona.


Recomanacions per a la millora de l'atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de Barcelona, 2009

Aquest estudi presenta en primer lloc un diagnòstic de les necessitats de suport de les persones afectades per trastorns mentals greus (TMG), ordenat al voltant de cinc temes (societat, polítiques públiques, l'afectat i les famílies, qualitat de vida i oferta i demanda de serveis socials).

En segon lloc, a partir d'una revisió exhaustiva de la cartera de serveis socials actuals i a partir de la participació de professionals de la salut mental, es concreten els suports i els aspectes organitzatius per fer front a les necessitats de les persones afectades.

Finalment es proposen deu recomanacions per a la millora i el desenvolupament de l'atenció social que s'ofereix a les persones amb TMG de la ciutat de Barcelona per tal que puguin assolir el màxim de qualitat de vida.


El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona, 2006

Aquest estudi s'emmarca en una de les funcions principals de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), la de promoure estratègies de recerca amb la voluntat d'obrir espais de coneixement innovadors pel que fa a la realitat quotidiana de les persones amb discapacitat.

Aquest treball ens aporta elements d'aprofundiment i d'objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat, es a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.Inici de la pàgina