Menú de serveis

Ves al menú principalProjecció internacional

Des de l'Agència pels Drets Civils i No Discriminació es treballa en xarxa tant amb altres ciutats com també institucions internacionals. L'objectiu és avançar en les polítiques locals de Drets Humans i en coordinació amb els estàndards i prioritats de la Comunitat Internacional. En aquest sentit, l'Ajuntament és present i participa activament a diverses xarxes i projectes internacionals.

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Composat per 126 Estats i més de 1.000 ciutats d'arreu del món, té la seva seu a Barcelona i treballa en favor d'un concepte de seguretat internacional basat en la vida en condicions de pau. Amb l'objectiu de ser una veu unida i de representació mundial dels governs locals autònoms i democràtics, promovent el seus valors, objectius i interessos, a través de la cooperació entre els governs locals i regionals i davant la extensa comunitat internacional.

Trobareu més informació al lloc web de Ciutats i Governs Locals Units.

Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme (ECCAR)

La Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme és una iniciativa engegada i emparada per la UNESCO , creada el 10 de desembre de l'any 2004, per establir una xarxa de ciutats contra el racisme interessades en compartir experiències amb la finalitat de millorar les seves polítiques per combatre el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

Es dota d'un Pla d'Acció en 10 punts per combatre el racisme a les ciutats

Carta Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Ciutats pels drets humans

L'any 1998, l'Ajuntament de Barcelona va organitzar, amb motiu del 50è Aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides, la I Conferència Europea Ciutats pels Drets Humans, on més de 80 alcaldes de ciutats europees van aprovar el "Compromís de Barcelona.

Compromís de les Ciutats pels Drets Humans". Posteriorment, es va redactar la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat", aprovada a Saint-Denis el maig de 2000 i que defineix, entre d'altres, el dret a la ciutat (Art. I), el dret a la participació política (Art. VIII), el dret a la eficàcia dels serveis públics (Art. XXIII), el principi de subsidiarietat (Art. VII), o el de transparència (Art. XXIV).

Per a més informació accediu al document de la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat

EUROCITIES

És la plataforma política de les principals ciutats europees a les institucions de la Unió Europea ( UE). Interconnecta els governs locals de més de 130 de les ciutats més grans d'Europa, de les quals 40 ciutats sòcies governen uns 130 milions de ciutadans en 35 països. Barcelona, és ciutat sòcia-fundadora i forma part del seu Consell Executiu.

Actualment, es participa a l'anomenada "Roma Task Force", grup de treball sobre la inclusió del Poble Gitano. Els membres d'aquest grup s'han compromès a lluitar contra la discriminació i l'explotació, tot fomentant la inclusió de la més gran minoria d'Europa, a través de l'intercanvi d'experiències entre les ciutats i la sensibilització de la importància de les ciutats dins del marc de la Unió Europea així com les estratègies nacionals d'integració de la població gitana.

Entre les ciutats que formen part es troben Barcelona, Berlín, Belfast, Oslo, Nantes, Ghent, Stockholm, Budapest, etc. També aglutina entitats socials i de lobby que col·laboren amb la comunitat gitana com l' Open Society Foundations ( OSF) , European Roma Rights Center ( ERRC) , European Roma Information Office ( ERIO), Bernard Van Leer Foundation, European Foundation Center ( EFC) i altres policy makers de la Comissió Europea com són la DG d'Ocupació o la DG de Justícia.

Trobareu més informació al lloc web de Eurocities.

Aliança Europea de Ciutats i Regions per a la Inclusió del Poble Gitano

L'Aliança Europea de Ciutats i Regions per a la Inclusió del Poble Gitano va ser establerta al Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa, amb el suport del Representant Especial del Secretari General per als Assumptes Gitanos. Més de 120 ciutats i regions de més de 27 països participen a l'Aliança.

Al 2013, Barcelona participa, per primera vegada, amb altres ciutats de l'Estat Espanyol, en una iniciativa sobre l'Aliança Europea de Ciutats i Regions per a la inclusió dels Roma, projecte ROMACT i prioritats nacionals.

Trobareu més informació al lloc web de l'Aliança Europea de Ciutats i Regions per a la Inclusió del Poble Gitano.

Metropolis

Metropolis és l'associació internacional que reuneix a més de 130 ciutats i regions metropolitanes de més d'un milió d'habitants. Es va crear el 1985 com a fòrum internacional per a explorar temes i inquietuds comunes a totes les grans ciutats i àrees metropolitanes.

Des del juliol de 2013, Barcelona presideix la Xarxa Internacional de Dones de Metropolis, amb l'objectiu de treballar per a la igualtat i la no discriminació de les dones arreu de la seva àrea d'influència.

Trobareu més informació al lloc web de Metropolis.


Inici de la pàgina