ConsellGlihdt


Menú de serveis

Ves al menú principalCom s'organitza?

L'organització i funcionament del CMGLidhT vénen definits per les Normes Reguladores de Participació Ciutadana, els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 8, 30 i següents de la Carta de Barcelona, així com pel seu reglament de funcionament intern.

Són òrgans del CMGLidhT, la Presidència i la Vicepresidència, el Plenari i la Comissió Permanent, els Grups de treball i la Secretaria.

  • La Presidència correspon a l'alcalde o alcaldessa que pot delegar en el/la regidor/a responsable d'aquesta temàtica mentre que, la Vicepresidència correspon a un membre escollit d'entre els representants de les associacions representades al consell.

  • El Plenari, és l'òrgan de màxima representació i es reuneix, com a mínim 2 vegades l'any, tria la seva representació al Consell de Ciutat i la Vicepresidència, al temps que decideix sobre l'oportunitat de crear Grups de treball específics en funció de les matèries a desenvolupar.

  • D'altra banda, la Comissió Permanent és l'òrgan de continuïtat del consell, es reuneix amb una periodicitat bimensual i s'encarrega de discutir, emetre informes, estudiar els assumptes i fer propostes, etc., seguint la seva iniciativa o a instància del mateix Plenari.

  • El CMGLidhT disposa d'una Secretaria que actua com a suport tècnic i de gestió per a fer sostenible la seva organització i funcionament.

Inici de la pàgina