ConsellGlihdt


Menú de serveis

Ves al menú principalQuè es proposa?

  1. Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d'interès per a les associacions, els altres agents del consell i el municipi, per tal de facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més cívica i estructurada des de les aportacions dels ciutadans/es.

  2. Afavorir i potenciar la coordinació entre les institucions que hi són implicades, així com impulsar la coordinació i col·laboració entre les entitats, les associacions ciutadanes, els sectors professionals i representants municipals.

  3. Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals en tots els àmbits (social, cultural, polític, etc.) i a atendre específicament els homes i dones transsexuals i les lesbianes i els gais que pateixin situacions greus.

  4. Ésser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances que afectin les lesbianes i els gais i els homes i dones transsexuals, no només durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.

  5. Analitzar la situació en que es troba la ciutat respecte els gais i les lesbianes i els i les transsexuals, les actuacions que s'hi duen a terme, així com també proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i les anàlisis derivades de les realitats detectades.


Inici de la pàgina