Escolta

Ajuntament de Barcelona Seu electrònica Navegació segura

El Ple

El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat.

Integrat per la totalitat dels regidors (41) i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Funciona en plenari i en comissions. Li corresponen les funcions atribuïdes per la Carta municipal, que a grans trets es poden concretar en:

  • Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  • Relacionar, delegar i/o transferir competències o funcions a altres administracions.
  • Decidir sobre els trets característics i definidors del municipi, com ara el terme municipal, l'escut, el segell i la bandera.
  • Aprovar i modificar el reglament orgànic i de les ordenances.
  • Aprovar els plans i programes generals d'actuació municipal.
  • Aprovar plans i normatives urbanístiques.
  • Aprovar els pressupostos i comptes de la corporació municipal i la gran contractació.

© Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume 08002 Barcelona Tel. Centraleta 93 402 70 00 Informació

Data i hora: